• Home
  • kwaliteitsstatuut ggz
Autismepunt

Kwaliteitsstatuut ggz

Kwaliteitsstatuut ggz – Instelling format C – 2022

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basis-
ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar
te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

I. Algemene informatie

1. Gegevens ggz-aanbieder
Naam instelling zoals bekend bij KVK: Autismepunt BV
Hoofd postadres straat en huisnummer: Lupinestraat 14
Hoofd postadres postcode en plaats: 5614GM EINDHOVEN
Website: www.Autismepunt.nl
KvK nummer: 50125095
AGB-code 1: 22220524

2. Gegevens contactpersoon/aanspreekpunt
Naam: Anita Willemsen
E-mailadres: estherdebeer@autismepunt.nl
Tweede e-mailadres: estherdebeer@autismepunt.nl
Telefoonnummer: 0408795062

3. Onze locaties vindt u hier

4. Beschrijving aandachtsgebieden/zorgaanbod:
4a. Beschrijf in maximaal 10 zinnen de algemene visie/werkwijze van uw instelling
en hoe uw patiëntenpopulatie eruit ziet. Bijvoorbeeld: Op welke
problematiek/doelgroep richt uw instelling zich, betrekt u familie/omgeving in de
behandeling, past u eHealth(toepassingen) toe, etc.:
Autismepunt biedt generalistische basis GGZ en specialistische GGZ. U kunt bij ons terecht voor
diagnostiek en behandeling voor kinderen en volwassenen. Diagnostiek en behandeling wordt
vormgegeven door face-to-face contact en inzetten van e-health. Alle behandelaren zijn
gespecialiseerd in autisme (met co-morbiditeit). Het netwerk van cliënten wordt actief betrokken bij
diagnostiek en behandeling en daarnaast bieden we onder andere EMDR, systeemtherapie, PMT.
Autismepunt werkt samen met een aantal andere organisaties middels een samenwerkingsverband
(ZCB, Mariette Kuper kinder en jeugdpsychiater, Louise Molenaar psychiater, RAC, GGZE).
4b. Patiënten met de volgende hoofddiagnose(s) kunnen in mijn instelling terecht:
Pervasief
4c. Biedt uw organisatie hoogspecialistische ggz (3e lijns ggz):
Nee
4d. Heeft u nog overige specialismen: (optioneel, meerdere antwoorden mogelijk):
Dubbele diagnose (aanbod specifiek gericht op behandeling van bijvoorbeeld verslaving icm een
psychische stoornis of een eetstoornis icm PTSS), nl
ASS en depressie/angst
ASS en ADHD
Overig, namelijk: ASS met co-morbiditeit (hierbij valt oa te denken aan depressieve stoornis,
angststoornis, eetstoornis, PTSS, genderdysforie, ADHD, systeemproblematiek)

5. Beschrijving professioneel netwerk:
Autismepunt werkt ten behoeve van de behandeling van clienten samen met de volgende partners:
We werken samen met Louise Molenaar, psychiater. Zij is drie dagen verbonden aan autismepunt.
Daarnaast werken we samen met Kinder en jeugdpsychiater Mariette Kuper, zij werkt als
vrijgevestigd psychiater 4 dagen per week binnen het kantoor van Autismepunt. Cliënten van
Autismepunt, ook volwassenen, kunnen indien gewenst bij haar terecht.
Autismepunt heeft samen met een aantal andere organisaties een samenwerkingsverband opgericht
namelijk de ZorgCooperatieBrabant. Hierdoor kunnen we bredere zorg bieden. Het is een
samenwerkingsverband van kleine zorgaanbieders in Zuid Oost Brabant.
We werken samen met Marijn Maassen, counselor seksuele gezondheid, hier kunnen cliënten met
ASS en genderproblematiek en/of seksuele problematiek terecht.
We werken samen met RAC: zij dienen als achterwacht voor onze psychiaters, samenwerking in
opleidingen.
We werken samen met GGZE: zij zijn onze partner op het gebied van gz-opleiding en daarnaast onze
sparringpartner in crisissituaties betreffende cliënten.
Petra Wiermans, Is verbonden aan onze instelling als klinisch psycholoog deelnemend aan
multidisciplinair overleg jeugd cliënten en als supervisor voor ons gz-opleidelingen.
Samen met gemeente en netwerk staan we voor kwalitatief hoogwaardige zorg en begeleiding. Onze
zorg en behandeling richt zich op herstel, veerkracht en zelfredzaamheid altijd samen met de
mensen waar het om gaat.

6. Onze instelling biedt zorg aan in:
Omdat in het Zorgprestatiemodel nog wordt gewerkt met een onderscheid in basis- en
specialistische ggz wordt tijdelijk deze vraag ook opgenomen in het kwaliteitsstatuut. Dit onderscheid
zal in de toekomst vervallen en dan blijft uitsluitend de indeling in categorieën over.
6a. Autismepunt BV heeft aanbod in:
de generalistische basis-ggz:
Psychiater, Psychotherapeut, Klinisch (neuro)psycholoog, GZ-psycholoog, Verpleegkundig specialist,
Orthopedagoog-generalist
de gespecialiseerde-ggz:
Psychiater, Psychotherapeut, Klinisch (neuro)psycholoog, GZ-psycholoog, Verpleegkundig specialist,
Orthopedagoog-generalist
6b. Autismepunt BV heeft aanbod in de categorieën van complexiteit van situatie:
Categorie B Indicerend regiebehandelaar:
Psychiater, Psychotherapeut, Klinisch (neuro)psycholoog, GZ-psycholoog, Verpleegkundig specialist,
Orthopedagoog-generalist.
Categorie B Coördinerend regiebehandelaar:
Psychiater, Psychotherapeut, Klinisch (neuro)psycholoog, GZ-psycholoog, Verpleegkundig specialist,
Orthopedagoog-generalist

7. Structurele samenwerkingspartners
Autismepunt BV werkt ten behoeve van de behandeling en begeleiding van patiënten/cliënten
samen met (beschrijf de functie van het samenwerkingsverband en wie daarin participeren (vermeldt
hierbij NAW-gegevens en website:

Louise Molenaar
Psychiater
Lupinestraat 14
5614 GM Eindhoven
www.autismepunt.nl

Mariette Kuper
Kinder en jeugdpsychiater
Lupinestraat 14
5614 GM Eindhoven
www.kuperpsychiater.nl

Zorg coöperatie Brabant
Torenallee 45 SWA, 5.007
5617 BA Eindhoven
www.zorgcooperatiebrabant.nl

Marijn Maassen
Consulent seksuele gezondheid
Richterpad 11
5554 BJ Valkenswaard
www.praktijk-vrij.nl

RAC
Vervanging Psychiater en samenwerking in scholing
Europaweg 97
5707 CL Helmond
www.regionaalautismecentrum.nl

GGZE
Samenwerkingspartner gz-opleiding en sparringpartner betreffende crisissituaties met cliënten.
Dr. Poletlaan 40
5626 ND Eindhoven
www.ggze.nl

Petra Wiermans
Klinisch psycholoog/Psychotherapeut
Diamantstraat 34
6015BD Neeritter
www.obesicare.nl

II. Organisatie van de zorg

8. Lerend netwerk
Autismepunt BV geeft op de volgende manier invulling aan het lerend netwerk van indicerend en
coördinerend regiebehandelaren. Indien u een kleine zorgaanbieder bent (2 -50 zorgverleners), dient
u ook aan te geven met welke andere zorgaanbieder u zich heeft verbonden om dit lerend netwerk
mogelijk te maken.
We hebben minimaal 6x per jaar een regiebehandelaren overleg. Hieraan nemen alle
regiebehandelaren deel. Dit overleg bestaat uit: psychiaters, gz psychologen en orthopedagoog
generalist. Hierin wordt samen gereflecteerd en kennis en ervaringen uitgewisseld. Daarnaast dient
het overleg om vraagstukken vanuit organisatie te beantwoorden en kwaliteit te verbeteren.
Ter voorbereiding op dit overleg wordt een agenda gemaakt en alles wordt genotuleerd.
Al onze regiebehandelaren hebben 6x per jaar intervisie.

9. Zorgstandaarden en beroepsrichtlijnen
Autismepunt BV ziet er als volgt op toe dat:
9a. Zorgverleners bevoegd en bekwaam zijn:
Werken volgens gedragscode en kwaliteitsstatuut
Alle mdw hebben VOG ingeleverd.
Alle mdw hebben diploma voor uitoefening van hun beroep.
Regiebehandelaren zijn BIG geregistreerd.
Mdw worden daar waar nodig geschoold: opleidingsplan aanwezig.
Elke week een MDO waarin cliënten worden besproken.
Elke 2 maanden werkoverleg met het gehele behandelteam waarin thema’s aan bod komen om de
kwaliteit van de behandeling te optimaliseren en waar protocollen en werkwijze worden besproken.
1x per 2 maanden een themabijeenkomst om aan de hand van bepaalde thema’s kennis te vergroten
en uit te wisselen.
2x per jaar een dagdeel of hele dag workshop/cursus/training.
We hebben minimaal 6x per jaar een regiebehandelaren overleg. Hieraan nemen alle
regiebehandelaren deel. Dit overleg bestaat uit: psychiaters, gz psychologen en orthopedagoog
generalist. Hierin wordt samen gereflecteerd en kennis en ervaringen uitgewisseld. Daarnaast dient
het overleg om vraagstukken vanuit organisatie te beantwoorden en kwaliteit te verbeteren.
Ter voorbereiding op dit overleg wordt een agenda gemaakt en alles wordt genotuleerd.
Functioneringsgesprekken en evaluatiegesprekken met medewerkers (gemiddeld 2 keer per jaar).
6x per jaar Intervisie.
6x per jaar overleg met diagnostiekteam om casussen te bespreken en te reflecteren op diagnostiek
proces.
2-4x per jaar overleg met jeugdteam om werkwijze van het jeugd behandel proces te evalueren en
evt. aan te passen.
9b. Zorgverleners volgens kwaliteitsstandaarden, zorgstandaarden en richtlijnen handelen:
We maken gebruik van verschillende werkinstructies en protocollen toegespitst op de zorg om deze
zo optimaal mogelijk aan te bieden en te laten verlopen, deze zijn conform kwaliteitstandaard
autisme. Deze protocollen worden ieder jaar in december door de teamleider en regiebehandelaren
doorgenomen, zonodig aangepast en opnieuw besproken met het gehele behandelteam. Bij co-
morbiditeit houden we rekening met de andere zorgstandaarden die van toepassing zijn.
Mdw zijn bekend met de zorgstandaarden en weten deze te vinden.
Elke 2 maanden regiebehandelarenoverleg en werkoverleg waarin zonodig protocollen en werkwijze
worden besproken.
Functioneringsgesprekken en evaluatiegesprekken met medewerkers (gemiddeld 2 keer per jaar).
9c. Zorgverleners hun deskundigheid op peil houden:
Opleidingsplan is aanwezig. Waar nodig krijgen mdw scholing, teamleider ziet toe op goed inzetten
van budget op individueel en team niveau. Een regiebehandelaar heeft opleiding als neventaak en
ziet er op toe dat de deskundigheid van het team van goede kwaliteit blijft, dit in samenwerking met
de teamleider.
Elke Mdw heeft individueel opleidingsbudget.
In themabijeenkomsten wordt opgedane kennis gepresenteerd aan alle leden van het team.
6x per jaar intervisie.
Lid van Beroepsverenigingen.

10. Samenwerking
10a. Samenwerking binnen uw organisatie en het (multidisciplinair) overleg is vastgelegd en
geborgd in het professioneel statuut (kies een van de twee opties):
Ja
10b. Binnen Autismepunt BV is het (multidisciplinair) overleg en de informatie-uitwisseling en –
overdracht tussen indicerend en coördinerend regiebehandelaar en andere betrokken
behandelaren als volgt geregeld (beschrijf wat u heeft geregeld voor het uitvoeren van de
(multidisciplinaire) overleggen, o.a. samenstelling, overlegfrequentie, wijze van verslaglegging):
Onder een MDO verstaan we de tijdsbesteding van een professional aan het voeren van overleg met
collega-professionals (dus binnen de eigen instelling) over de hulpverlening aan clienten ter
voorbereiding of naar aanleiding van de uitvoering van een activiteit of verrichting. Ten aanzien van
de mdo geldt dat veelal sprake is van een groepsgewijze bespreking. Meerdere behandelaren
bespreken meerdere cliënten tijdens een overleg.
MDO Jeugd:
Frequentie: 1x per 2 maanden op donderdag 10.15-12.15
Aanwezig: Minimale functies aanwezig bij dit overleg zijn: kinder en jeugd psychiater, gz psycholoog,
klinisch psycholoog en systeem therapeut en daarnaast alle betrokken behandelaren bij de
betreffende client.
MDO volwassenen:
Frequentie: elke week op donderdag 9.00-10.15 uur
Aanwezig: Minimale functies aanwezig bij dit overleg zijn: psychiater, gz psycholoog en
daarnaast alle betrokken behandelaren bij de betreffende cliënt.
MDO Diagnostiek:
Frequentie: 1x per 2 maanden op donderdag 10.15-11.15 uur
Aanwezig: Diagnostiekteam bestaande uit gz psycholoog, psycholoog en orthopedagogen, allen
in bezit van diagnostiek aantekening.
Er wordt gebruik gemaakt van de vaste formats voor agenda en notulen. Deze worden vervolgens
opgeslagen op de z schijf zodat deze voor leden van behandelteam toegankelijk zijn.
Verslaglegging mbt behandeling van de cliënten worden ivm privacy meteen in medicore
genotuleerd.
Tussendoor worden er indien nodig mdo gepland met alle betrokkenen om informatie uit te wisselen
over betreffende cliënt.
Twee maal per jaar vindt er een cliëntbespreking plaats waarin de voortgang van de behandeling met
cliënt, zijn netwerk en alle betrokken zorgverleners wordt besproken.
10c. Autismepunt BV hanteert de volgende procedure voor het op- en afschalen van de
zorgverlening naar een volgend respectievelijk voorliggend echelon:
We hebben binnen het behandelteam een aanmeldteam; hieraan nemen de volgende functies deel:
indicerend regiebehandelaar (gz psycholoog), orthopedagoog en psycholoog.
Aanmeldteam checkt bij aanmelding of het behandelteam van Autismepunt de hulpvraag van
betreffende client kan beantwoorden.
Op basis van aanwezige info: SPOED/CRISIS altijd naar dienstdoende huisarts verwijzen, deze kan
GGzE crisisdienst inschakelen.
Is er sprake van een behandelvraag?
Exit: begeleidingsvraag/jobcoachvraag en consultatievragen, dan doorverwijzen (al dan niet intern)
naar voorliggend echelon.
Valt de behandelvraag binnen de expertise en mogelijkheden van Autismepunt?
Exit:
• hoog complex dominant florerend ander psychiatrische problematiek dan ASS
• actueel delinquent gedrag
• onhanteerbaar agressief gedrag
• actief/dominant suïcidaal gedrag
• dusdanig crisis waarvoor 24 uur behandelmogelijkheden nodig (kan) zijn
dan doorverwijzen naar volgend echelon of terug naar verwijzer.
Als cliënt tijdens behandeling meer of minder zorg nodig heeft dan wordt dit tijdens MDO besproken
en eventuele acties worden in behandelplan genotuleerd. 2 keer per jaar wordt er een
cliëntbespreking georganiseerd met cliënt, netwerk en alle betrokken hulpverleners om voortgang
van de behandeling te bespreken. Hierbij wordt kritisch bekeken of we de zorg moeten op- of
afschalen.
We spelen in op zorg door uit te gaan van behandelvraag en waar nodig expertise in te zetten, bv
vanuit behandelgroep een individueel traject aanbieden, behandeling uitbreiden met psychiatrische
zorg, in behandeltraject van kind uitbreiden naar ouderbegeleiding/systeemtherapie, intern
uitbreiden van aangeboden zorg van bv arbeid en begeleiding.
10d. Binnen Autismepunt BV geldt bij verschil van inzicht tussen bij een zorgproces betrokken
zorgverleners de volgende escalatieprocedure:
Bij verschil van inzicht gaan we altijd in overleg met elkaar om te bekijken wat het verschil is, waar
het vandaan komt en hoe we dit in het belang van de cliënt op kunnen lossen.
Belang van de cliënt is hierin leidend.
Waar nodig wordt deze casus besproken in MDO, wordt regiebehandelaar, verwijzer of teamleider
ingeschakeld om mee te denken.
Dit is vastgelegd in onze Procedure verschil van inzicht.

11. Dossiervoering en omgang met patiëntgegevens
11a. Ik vraag om toestemming van de patiënt/cliënt bij het delen van gegevens met niet bij de
behandeling betrokken professionals:
Ja
11b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe
geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en
huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld),
het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij
materiële controle):
Ja
11c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt/cliënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan
zijn zorgverzekeraar/ NZA:
Ja

12. Klachten en geschillenregeling
12a. Patiënten/cliënten kunnen de klachtenregeling hier vinden (kies een van de twee opties):
Upload van uw klachtenregeling op www.ggzkwaliteitsstatuut.nl
12b. Patiënten/cliënten kunnen met geschillen over een behandeling en begeleiding terecht bij
Naam geschilleninstantie waarbij instelling is aangesloten: nvt
Contactgegevens: anitawillemsen@autismepunt.nl
De geschillenregeling is hier te vinden:
Upload van uw geschillenregeling op www.ggzkwaliteitsstatuut.nl

III. Het behandelproces – het traject dat de patiënt in deze instelling
doorloopt

13. Wachttijd voor intake/probleemanalyse en behandeling en begeleiding
Patiënten/cliënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling en begeleiding via
deze link of document (en kunnen deze telefonisch opvragen). De informatie is –indien het
onderscheid van toepassing is– per zorgverzekeraar en per diagnose.
Link naar wachttijden voor intake en behandeling

14. Aanmelding en intake/probleemanalyse
14a. De aanmeldprocedure is in de organisatie als volgt geregeld (wie ontvangt de telefonische
aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt):
1. Frontoffice: vraagt basisgegevens op zoals naam, geboortedatum en email adres en mailt
deze naar behandeling@autismepunt.nl
2. Frontoffice: E-mailadres vragen zodat standaard mail gestuurd kan worden door backoffice
met daarin aanmeldformulier en informatie over bekostiging behandeling en vraag over verwijsbrief.
Zie standaard mail.
3. Frontoffice: Benoemen naar cliënt dat zij formulieren ontvangen per mail en mogen
opgestuurd worden naar secretariaat tav backoffice of mailen naar behandeling@autismepunt.nl
4. Frontoffice: Actuele Wachttijd benoemen.
5. Backoffice: verstuurd standaard mail met daarin aanmeldformulier en informatie over
bekostiging behandeling en vraag over verwijsbrief.
6. Backoffice: zet gegevens op aanmeldlijst
7. Backoffice: verwerkt formulieren in systemen en zet vinkjes van ingeleverde formulieren
achter naam cliënt op “aanmeldlijst behandeling en psychiater” af.
8. Backoffice: maakt dossier aan in Medicore.
9. Aanmeldteam beoordeelt adhv aanmeldformulier of de hulpvraag passend is binnen
Autismepunt. Bij twijfel contact opnemen met de client of verwijzer.
10. Als we kunnen behandelen en alle formulieren zijn binnen dan wordt cliënt door
aanmeldteam op wachtlijst gezet en krijgt cliënt een bevestigingsmail van plaatsing op wachtlijst met
actuele wachttijd. Dan pas gaat wachttijd in.
11. Is de hulpvraag niet passend of zijn er nog vragen, dan neemt het aanmeldteam contact met
ouders/client of de verwijzer op.
12. aanmeldteam matcht cliënt met behandelaar.
13. Behandelaar mailt backoffice dat ZPM geopend moet worden in Medicore .
14. Als er een behandelaar gevonden is dan volgt er een intake met indicerend regiebehandelaar
en behandelaar om hulpvraag helder te krijgen en HONOS in te vullen.
15. Behandelaar: mailt naar backoffice om dossier compleet te maken en startdatum goed te
zetten.
14b. Binnen Autismepunt BV wordt de patiënt/cliënt doorverwezen naar een andere
zorgaanbieder met een passend zorgaanbod of terugverwezen naar de verwijzer –indien mogelijk
met een passend advies- indien de instelling geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de
patiënt/cliënt:
Ja

15. Indicatiestelling
Beschrijf hoe de intake/probleemanalyse en indicatiestelling binnen uw instelling is geregeld (hoe
komt de aanmelding binnen, hoe komt de afspraak met de patiënt/cliënt voor de intake tot stand,
wie is in de intakefase de indicerend regiebehandelaar en hoe komt die beslissing tot stand
(afstemming met patiënt/cliënt), waaruit bestaan de verantwoordelijkheden van de indicerend
regiebehandelaar bij het stellen van de diagnose)
Backoffice neemt contact op met cliënt om intake in te plannen en verwerkt deze in de agenda’s van
de betreffen regiebehandelaar en nevenbehandelaar. Er volgt een gezamenlijke intake met zowel
indicerend regiebehandelaar als nevenbehandelaar. Indicerend regiebehandelaar is verantwoordelijk
voor het stellen van de diagnose (waarvoor eventueel een diagnostiek traject in gezet wordt),
uitvragen van de hulpvraag en het invullen van de HONOS. Relevante opties voor behandeling
bespreken we met cliënt. Het behandelplan wordt met indicerend regiebehandelaar, neven
behandelaar en cliënt (met diens systeem) opgesteld. Hierin worden hulpvraag, doelen,
behandelvormen, afspraken en overleg/evaluatiemomenten vastgelegd.
De indicerend regiebehandelaar kan binnen Autismepunt zijn: Psychiater, (klinisch psycholoog
vacature), gz psycholoog, orthopedagoog generalist en verpleegkundig specialist ggz (vacature).
We matchen aan de hand van de bekende hulpvraag van de cliënt een indicerend regiebehandelaar
die het beste bij de hulpvraag van deze cliënt past mbt expertise. De keuze wordt met cliënt
besproken. Client wordt ook op de hoogte gebracht dat als er geen match is dat er altijd gekeken kan
worden naar een andere (regie)behandelaar.
Met cliënt wordt besproken wie waarvoor verantwoordelijk is in het behandeltraject en dit wordt
vastgelegd in het behandelplan.
Verantwoordelijkheden:
1. De indicerend regiebehandelaar is verantwoordelijk voor het vaststellen van de diagnose waarbij
de cliënt ook daadwerkelijk is (mede) beoordeeld door de regiebehandelaar via direct contact met de
cliënt. Het is hierbij mogelijk dat delen van het intake/diagnostische proces door anderen dan de
regiebehandelaar worden verricht.
2. De indicerend regiebehandelaar is verantwoordelijk voor de inhoud van het behandelplan. De
behandelaar stelt in overleg met de cliënt het behandelplan -gericht op verantwoorde behandeling
(naar de stand van de wetenschap, richtlijnconform)- vast.
3. De regiebehandelaar weet zich overtuigd van de bevoegdheid en bekwaamheid van de
medebehandelaren in relatie tot de zelfstandige uitvoering van het deel van de behandeling
waarvoor zij verantwoordelijk zijn.

16. Behandeling en begeleiding
16a. Het behandelplan wordt als volgt opgesteld (beschrijving van proces en betrokkenheid van
patiënt/cliënt en (mede-)behandelaren, rol (multidisciplinair) team):
Het behandelplan wordt in de eerste fase van de behandeling gemaakt samen met cliënt.
Regiebehandelaar en behandelaar bespreken het plan en maken eventuele aanvullingen. Hierna
wordt dit plan met cliënt besproken en worden eventuele aanpassingen gedaan. Als cliënt
behandelplan goedkeurt dan word er een handtekening gezet door regiebehandelaar, behandelaar
en cliënt en /of systeem. Behandelplan wordt in EPD gezet en cliënt krijgt exemplaar.
Rol van MDO is meedenken en adviseren in behandelproces van elke cliënt.
In het behandelplan wordt in ieder geval vastgelegd de hulpvraag, DSM classificatie, eventuele
medicatie, de inhoud van de behandeling, behandeldoelen en gemaakte afspraken.
16b. Het centraal aanspreekpunt voor de patiënt/cliënt tijdens de behandeling is de coördinerend
regiebehandelaar (beschrijving rol en taken regiebehandelaar in relatie tot rol en taken
medebehandelaars):
De coördinerend regiebehandelaar ziet er op toe dat de dossiervoering voldoet aan de gestelde
eisen. Medebehandelaren hebben een eigen verantwoordelijkheid in de adequate dossiervoering.
De coördinerend regiebehandelaar laat zich informeren door medebehandelaars en andere bij de
behandeling betrokken professionals, zo tijdig en voldoende als noodzakelijk is voor een
verantwoorde behandeling van de cliënt. De regiebehandelaar toetst of de activiteiten van de
anderen bijdragen aan de behandeling van de cliënt en passen binnen het door de regiebehandelaar
vastgestelde behandelplan.
De regiebehandelaar en medebehandelaren treffen elkaar in persoonlijk contact en in teamverband
met de daartoe noodzakelijke frequentie (ook telefonisch en via beeldbellen), op geleide van de
problematiek/vraagstelling van de cliënt.
De regiebehandelaar draagt zorg voor goede communicatie met de cliënt en diens naasten (indien
van toepassing en indien toestemming hiervoor is verkregen) over het beloop van de behandeling in
relatie tot het behandelplan. Medebehandelaren hebben een eigen verantwoordelijkheid in goede
communicatie.
De regiebehandelaar heeft inzicht in de voortgang van de behandeling, hij evalueert met de cliënt en
stelt indien nodig het behandelplan bij. De regiebehandelaar toetst tussentijds en aan het eind van
de behandeling of en in welke mate de concreet omschreven behandeldoelen zijn bereikt. De
regiebehandelaar autoriseert de beëindiging van de behandeling conform de beleidsregels NZa.
De regiebehandelaar evalueert ieder halfjaar met behandelaar, cliënt en diens systeem en andere
betrokken hulpverleners over voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling en over
evt op- of afschalen van de behandeling of afsluiting/doorverwijzen.
16c. De voortgang van de behandeling wordt binnen Autismepunt BV als volgt gemonitord (zoals
voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):
Elk half jaar wordt behandelplan met cliënt geëvalueerd.
Voortgang wordt vastgelegd en behandeldoelen worden waar nodig bijgesteld.
De duur van de behandeling en frequentie worden opnieuw besproken.
Bij begin behandeling en na 1 jaar worden vragenlijsten Rom verstuurd. Er word 1 x per jaar een
cliënt tevredenheid lijst verstuurd.
Uitkomsten van ROM meting worden meegenomen in een intake en evaluatie en worden met cliënt
besproken.
Uitkomsten van cliënt tevredenheidsonderzoek worden in werkoverleg besproken en waar nodig
leerpunten uit halen zowel teambreed als individueel.
16d. Binnen Autismepunt BV reflecteert de coördinerend regiebehandelaar samen met de
patiënt/cliënt en eventueel zijn naasten de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de
behandeling als volgt (toelichting op wijze van evaluatie en frequentie):
Elk half jaar wordt behandelplan met cliënt geëvalueerd na de clientbespreking.
Voortgang wordt vastgelegd en behandeldoelen worden waar nodig bijgesteld.
De duur van de behandeling en frequentie worden opnieuw besproken.
16e. De tevredenheid van patiënten/cliënten wordt binnen Autismepunt BV op de volgende
manier gemeten (wanneer, hoe):
Clienttevredenheidsonderzoek wordt 1x per jaar afgenomen.
Teamleider maakt 1x per jaar een inventarisatie van de uitkomsten hiervan en bespreekt deze in
werkoverleg. Eventuele verbeterpunten worden hieruit opgemaakt.
Tijdens de evaluatie en tussen door in contact met de cliënt wordt de tevredenheid besproken en
samen bekeken of we op de goede weg zitten.

17. Afsluiting/nazorg
17a. De resultaten van de behandeling en begeleiding en de mogelijke vervolgstappen worden als
volgt met de patiënt/cliënt en diens verwijzer besproken (o.a. informeren verwijzer, advies aan
verwijzer over vervolgstappen, informeren vervolgbehandelaar, hoe handelt instelling als
patiënt/cliënt bezwaar maakt tegen informeren van verwijzer of anderen):
In een eindgesprek met coördinerend regiebehandelaar, behandelaar cliënt en diens systeem en evt.
andere betrokkenen worden de resultaten van de behandeling besproken. Hoe de cliënt de
behandeling heeft ervaren en welke vervolg stappen we gaan nemen om een goede nazorg te
waarborgen.
Hierna maken we een brief aan de verwijzer met daarin de geboden zorg en beschrijving van de
effecten.
Waar nodig geven we de cliënt en diens verwijzer advies over eventuele vervolgstappen.
Met toestemming van de cliënt wordt een evt vervolghulpverlening ingelicht en we zorgen voor een
warme overdracht.
Als de cliënt geen toestemming geeft voor informeren van verwijzer of anderen dan worden de voor
en nadelen besproken met de cliënt en diens uiteindelijke keuze wordt vastgelegd in het EPD en
opgevolgd. Het gesprek hierover met de cliënt is voor ons erg belangrijk om uit te filteren waarom
hij/zij bezwaar heeft.
17b. Patiënten/cliënten of hun naasten kunnen als volgt handelen als er na afsluiting van de
behandeling en begeleiding sprake is van crisis of terugval:
Dan kunnen cliënten opnieuw een verwijzing aanvragen en kunnen zij zich aanmelden voor
behandeling. Waarna de stappen gevolgd worden van de aanmelding.
In geval van crisis is huisarts/verwijzer eerste aanspreekpunt na afsluiting.

IV. Ondertekening

Naam bestuurder van Autismepunt BV:
Anita Willemsen

Plaats:
Eindhoven

Datum:
23 juni 2022

Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening,
handel conform het Landelijk kwaliteitsstatuut ggz en dat ik dit kwaliteitsstatuut
naar waarheid heb ingevuld:
Ja

Bij het openbaar maken van het kwaliteitsstatuut voegt de ggz-instelling de
volgende bijlagen op de registratiepagina van www.ggzkwaliteitsstatuut.nl toe:

Een afschrift/kopie van het binnen de instelling geldende kwaliteitscertificaat (HKZ/NIAZ/JCI en/of
ander keurmerk);
Zijn algemene leveringsvoorwaarden;
Het binnen de instelling geldende professioneel statuut, waar de genoemde escalatie-procedure in is
opgenomen.