• Home
  • Leveringsvoorwaarden
Autismepunt

Leveringsvoorwaarden

Zakelijke leveringsvoorwaarden Autismepunt B.V.

Algemene voorwaarden van: Autismepunt B.V. te Eindhoven, gevestigd aan de Lupinestraat no. 14 te (5614 GM) Eindhoven en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 50125095.

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen Autismepunt B.V. (hierna te noemen: Autismepunt) en een zakelijke relatie, waarop Autismepunt de voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken. Onder zakelijke relatie wordt verstaan een natuurlijk persoon handelend uit hoofde van beroep of bedrijf, niet zijnde een klant in de zin van de Algemene Voorwaarden GGZ, een personenvennootschap, een samenwerkingsverband of een rechtspersoon met wie Autismepunt een zakelijke rechtsverhouding heeft of aangaat. De zakelijke relatie kan zowel opdrachtgever als opdrachtnemer zijn in de rechtsverhouding tot Autismepunt.
De zakelijke relatie verklaart zich bij het aangaan van een overeenkomst met Autismepunt, akkoord met deze voorwaarden. Algemene voorwaarden van een zakelijke relatie zijn slechts van toepassing, indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze, met uitsluiting van de voorwaarden van Autismepunt, op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zijn.

Artikel 2. Tot standkoming van de overeenkomst en opdrachtbevestiging(-en).
1.
Een overeenkomst tussen Autismepunt en een zakelijke relatie komt tot stand als laatstgenoemde de door Autismepunt verstrekte offerte/overeenkomst en/of opdracht-bevestiging ondertekend aan Autismepunt retourneert, dan wel doordat Autismepunt een door de zakelijke relatie mondeling verstrekte opdracht schriftelijk bevestigd en de zakelijke relatie zich hiermee akkoord verklaart door niet binnen 14 dagen na ontvangst van het bericht schriftelijk te reageren, of een door de zakelijke relatie aan Autismepunt voorgelegde overeenkomst voor akkoord door beide partijen is ondertekend.
2.
Offertes van een zakelijke relatie zijn vrijblijvend en geldig gedurende dertig (30) dagen na ontvangst, tenzij anders aangegeven of tenzij Autismepunt onverwijld na ontvangst hiervan te kennen geeft, dat er geen overeenkomst tot stand dient te komen, onder de voorwaarden als omschreven in de offerte. Offertes van Autismepunt zijn in het voorkomende geval vrijblijvend en geldig voor de in de offerte aangegeven periode. De in een offerte, overeenkomst of opdrachtbevestiging vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
3.
Als tussen partijen overeenstemming is bereikt over de opdracht of offerte van de zakelijke relatie, zendt Autismepunt aan de betreffende opdrachtgever een opdrachtbevestiging met daarin onder andere startdatum, duur en prijs van het traject, danwel een overeenkomst ter vastlegging van de geldende afspraken, voorwaarden rechten en verplichtingen.

Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst en uitvoeringstermijn
1.
Autismepunt zal de op haar rustende verplichtingen uit hoofde van een overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Op Autismepunt zal te alle tijden en onder alle omstandigheden slechts een inspanningsverplichting jegens haar contractspartij rusten.
2.
In het voorkomende geval dat Autismepunt in een overeenkomst of rechtsverhouding tot een zakelijke relatie opdrachtnemer is, kan Autismepunt de door haar uit te voeren werkzaamheden (ten dele) door derden laten uitvoeren.
Een zakelijke relatie draagt er zorg voor dat alle gegevens die Autismepunt redelijkerwijze nodig heeft of waarvan de zakelijke relatie redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst/opdracht, tijdig aan Autismepunt worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde, gegevens niet (tijdig) aan Autismepunt zijn verstrekt, heeft Autismepunt het recht de op haar rustende verplichtingen in het kader van de opdracht of overeenkomst op te schorten en/of de uit die vertraging voortvloeiende, (extra) kosten aan de zakelijke relatie in rekening te brengen.
3.
Autismepunt is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Autismepunt is uitgegaan van, door een zakelijke relatie verstrekte gegevens, tenzij deze onjuistheid en/of onvolledigheid van de verstrekte gegevens voor Autismepunt kenbaar behoorde te zijn.
4.
Indien is overeengekomen, dat een overeenkomst of opdracht waarbij Autismepunt opdrachtnemer is in fasen of onderdelen zal worden uitgevoerd, kan Autismepunt de uitvoering van die onderdelen, die tot een volgende fasen behoren, opschorten totdat de opdrachtgever in kwestie de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
5.
Een opdracht wordt uitgevoerd binnen de in overleg met de opdrachtgever in de offerte/opdrachtbevestiging vermelde termijn, tenzij zulks in redelijkheid niet is te realiseren.

Artikel 4. Contractduur en tussentijdse opzegging
1.
Overeenkomsten en/of opdrachten worden aangegaan voor de in de betreffende documenten (opdrachtbevestiging, overeenkomst van opdracht) vermelde overeengekomen periode.
2.
Autismepunt heeft het recht een overeenkomst of opdracht tussentijds te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van twee (2) weken. Indien en voor zover tussentijdse opzegging door Autismepunt als opdrachtnemer geschiedt, zal deze in het voorkomende geval de opdracht terug geven aan opdrachtgever danwel overdragen aan een door opdrachtgever aangewezen opvolgende opdrachtnemer.

Artikel 5. Wijziging van de overeenkomst/ (meer) kosten
1.
Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst of opdracht blijkt, dat het noodzakelijk is om de te verrichte werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen de contractpartijen tijdig en na onderling overleg de overeenkomst aanpassen en de overeengekomen wijzigingen en/of aanvullingen schriftelijk vastleggen.
2.
Indien de contractpartijen besluiten tot wijziging of aanvulling zoals bedoeld hiervoor in lid 1., kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering van de overeenkomst of opdracht daardoor worden beïnvloed. Betreffende partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3.
Indien de wijziging en/of aanvulling van de overeenkomst of opdracht financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zullen betreffende contractpartijen elkaar hierover van tevoren inlichten. Indien door Autismepunt een vast honorarium is overeengekomen, zal zij daarbij aangeven in hoeverre de wijziging en/of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van het eerder overeengekomen honorarium betekent. Er worden geen meerkosten in rekening gebracht indien de wijziging en/of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan de opdrachtnemende partij kunnen worden toegerekend.
4.
Bij het voortijdig opzeggen, afbreken en/of beëindigen van een opdracht of overeenkomst of deel ervan door een opdrachtgever, worden de door Autismepunt als opdrachtnemer reeds in verband met de uitvoering van de opdracht of overeenkomst gemaakte kosten bij opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 6. Geheimhouding
1.
Zowel Autismepunt B.V. als de zakelijke relatie met wie Autismepunt een rechtsverhouding aangaat, is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van een overeenkomst of opdracht heeft verkregen of in het kader van de uitvoering daarvan verkrijgt. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van informatie uit de overeenkomst of opdracht, zoals ondermeer vastgelegd in de Wet bescherming Persoonsgegevens.
2.
De verantwoordelijkheden die uit dit artikel voortvloeien, strekken zich eveneens uit tot derden en tot diegene van wier diensten Autismepunt B.V. danwel de zakelijke relatie gebruik maakt bij de uitvoering van de opdracht, tenzij hiervoor in een concreet geval afwijkende afspraken zijn gemaakt en de andere partij daarvan op de hoogte is of redelijkerwijs wordt geacht te zijn.
3.
Bij opdrachten en/of overeenkomsten waarbij werkzaamheden of diensten ten behoeve van derden, zoals bijvoorbeeld zorgcliënten, worden verricht, geldt een strikte vertrouwelijkheid en geheimhouding ten aanzien van gegevens of informatie aangaande die derden.

Artikel 7. Intellectuele eigendommen
1.
Autismepunt B.V. behoudt zich voor wat betreft de overeenkomsten en opdrachten met haar zakelijke relaties alle rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van intellectueel eigendom, waaronder doch niet beperkt tot rechten uit hoofde van de auteurswet.
2.
Alle, door Autismepunt B.V. verstrekte stukken zoals rapporten, adviezen, ontwerpen e.d. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door degene aan wie ze in het kader van (de uitvoering van) een overeenkomst of opdracht gericht zijn en mogen niet door deze, zonder voorafgaande toestemming van Autismepunt B.V. worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht. De andere contractpartij vrijwaart Autismepunt B.V. voor de gevolgen welke kunnen ontstaan indien zij de resultaten van Autismepunt B.V. ter beschikking stelt aan derden.

Artikel 8. Ontbinding van de overeenkomst
1.
De vorderingen van Autismepunt B.V. op een zakelijke relatie zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen;
2.
Indien na het sluiten van de overeenkomst, aan Autismepunt B.V. ter kennis gekomen omstandigheden, Autismepunt B.V. goede grond heeft te vrezen, dat de zakelijke relatie niet aan haar verplichtingen zal voldoen.
3.
Indien Autismepunt B.V. aan de zakelijke relatie bij het sluiten van de overeenkomst met haar gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en die gevraagde zekerheid uitblijft, dan wel in de visie van Autismepunt B.V. onvoldoende is. In de genoemde gevallen is Autismepunt B.V. bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot de ontbinding van de overeenkomst over te gaan. Een en ander laat onverminderd het recht van Autismepunt B.V. om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 9. Gebreken/klachten
1.
Klachten over door Autismepunt B.V. als opdrachtnemer in het kader van een overeenkomst of opdracht verrichte werkzaamheden dienen door de betreffende opdrachtgever binnen 14 dagen na ontdekking van het gebrek waarop de klacht betrekking heeft, doch uiterlijk binnen een (1) maand na voltooiing van de betreffende werkzaamheden of opdracht, schriftelijk te worden gemeld aan Autismepunt B.V..
2.
Indien een klacht als gegrond wordt beschouwd, zal Autismepunt – indien en voor zover gezien de aard van de werkzaamheden of opdracht überhaupt mogelijk en/of wenselijk – de werkzaamheden alsnog (laten) verrichten zoals overeengekomen. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk is, zal Autismepunt B.V. slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 12.

Artikel 10. Betaling
1.
De zakelijke relatie is verplicht de door Autismepunt B.V. verrichte werkzaamheden en eventueel geleverde zaken te betalen binnen de overeengekomen termijn, doch uiterlijk binnen 14 dagen na verzending van de in dat kader door Autismepunt B.V. verstrekte factuur.
2.
Autismepunt B.V. is gerechtigd voorafgaand aan het in het kader van een overeenkomst of opdracht door haar verrichten van werkzaamheden, van haar zakelijke relatie geheel of gedeeltelijke betaling van deze werkzaamheden te vragen, daarin begrepen de reis- en verblijfskosten van deelnemers, indien de overeenkomst of opdracht zich daarvoor leent of indien dit bij wijze van zekerheid van Autismepunt B.V. verlangd kan worden.
3.
De reis- en verblijfskosten van medewerkers van Autismepunt B.V. en/of van externe derden, die in het kader van de overeenkomst of opdracht de werkzaamheden voor Autismepunt B.V. zullen verrichten, worden zoveel mogelijk in de offerte van Autismepunt B.V. opgenomen.
4.
Een contractpartij van Autismepunt B.V. heeft geen bevoegdheid tot verrekening of opschorting van betaling van eender welk door haar aan Autismepunt B.V. verschuldigd bedrag.
5.
Na het verstrijken van de vervaldatum van 14 werkdagen na de factuurdatum (zie lid 1), komt de zakelijke relatie aan wie de factuur is verstuurd bij non-betaling in verzuim te verkeren. Vanaf het moment van in verzuim komen te verkeren is de zakelijke relatie over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt, te rekenen vanaf de vervaldatum van de factuur.
6.
In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de zakelijke relatie met wie Autismepunt B.V. een overeenkomst of opdracht is aangegaan, zullen de vorderingen van Autismepunt B.V. en de verplichtingen van die zakelijke relatie jegens Autismepunt B.V. en/of jegens de in lid 3 hiervoor bedoelde externe derde onmiddellijk opeisbaar zijn.
7.
Door een zakelijke relatie aan Autismepunt B.V. gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde renten en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de zakelijke relatie dat de voldoening betrekking heeft op een latere of andere factuur.

Artikel 11. Incassokosten
1.
Is een zakelijke relatie van Autismepunt B.V. in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van haar verplichtingen jegens Autismepunt B.V., dan komen alle redelijke kosten die laatstgenoemde moet maken ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van die zakelijke relatie. Deze kosten bedragen minimaal 15% van het te vorderen bedrag.
2.
Indien Autismepunt B.V. aantoont hogere of meer kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen deze ook voor vergoeding door de in lid 1 genoemde zakelijke relatie in aanmerking.

Artikel 12. Aansprakelijkheid
1.
Autismepunt B.V. aanvaardt als opdrachtnemer voor de uitvoering van het in het kader van een overeenkomst of opdracht aan haar opgedragen werk geen verdere aansprakelijkheid en geen verdergaande garantie dan voor zover deze schriftelijk uitdrukkelijk aan de betreffende opdrachtgever te kennen is gegeven. Mocht op grond van wettelijke bepalingen vastgesteld worden dat Autismepunt B.V. als opdrachtnemer uit hoofde van een door haar aangegane overeenkomst of opdracht aansprakelijk is, dan zal deze aansprakelijkheid te alle tijden beperkt zijn tot het bedrag zoals genoemd in lid 2, dan wel tot het verzekerde, dan wel in redelijkheid verzekerbare deel. Voor het niet verzekerde dan wel in redelijkheid verzekerbare deel van de schade wordt aansprakelijkheid uitgesloten.
2.
De aansprakelijkheid van Autismepunt B.V. als opdrachtnemer is beperkt tot het in het kader van een overeenkomst of opdracht met haar overeengekomen honorarium. Bij opdrachten met een langere looptijd is de aansprakelijkheid van Autismepunt B.V. als opdrachtnemer verder beperkt tot het over de laatste drie maanden overeengekomen honorarium gedeelte.
3.
De, in deze voorwaarden eventueel opgenomen, beperkingen van de aansprakelijkheid van Autismepunt B.V. als opdrachtnemer gelden niet, indien de schade is te wijten aan bewezen opzet of grove schuld van Autismepunt B.V. en/of door haar in verband met een overeenkomst of opdracht ingeschakelde derden, met dien verstande dat Autismepunt B.V. in eender welke hoedanigheid of rechtsverhouding tot een zakelijke relatie nimmer aansprakelijk kan worden gesteld voor indirecte schade, van welke aard ook en door wie geleden, daaronder ook begrepen bedrijfsschade.

Artikel 13. Overmacht
1.
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Autismepunt B.V. geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Autismepunt B.V. niet in staat is haar verplichtingen in het kader van (de uitvoering van) een overeenkomst of opdracht na te komen.
2.
Autismepunt B.V. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid, die (verdere) nakoming van haar verplichtingen in het kader van (de uitvoering van) een overeenkomst of opdracht verhindert, intreedt nadat Autismepunt B.V. haar verbintenis had moeten nakomen.
3.
Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Autismepunt B.V. uit hoofde van (de uitvoering van) een overeenkomst of opdracht opgeschort. Indien de periode, waarin door overmacht de nakoming van de verplichtingen uit hoofde van (de uitvoering van) een overeenkomst of opdracht door Autismepunt B.V. of door de door haar in verband met een overeenkomst of opdracht ingeschakelde derden niet mogelijk is, langer duurt dan 2 maanden zijn alle partijen en de in verband met de overeenkomst of opdracht ingeschakelde derden bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding jegens de andere partij(en) bestaat.
4.
Indien Autismepunt B.V. bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen uit hoofde van (de uitvoering van) een overeenkomst of opdracht heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan die verplichtingen kan voldoen, dan is Autismepunt B.V. gerechtigd het reeds uitvoerende c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de betreffende opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst of opdracht gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Artikel 14. Annulering en ‘no show’
1.
Autismepunt hanteert een no-show beleid: inhoudende dat indien er sprake is van een vooraf geplande afspraak of cliëntcontact met een behandelaar, begeleider of jobcoach van Autismepunt, die door een cliënt binnen 24 uur voorafgaand aan de betreffende afspraak wordt afgezegd of geannuleerd, danwel indien de cliënt niet verschijnt op de geplande afspraak, Autismepunt de in verband met de afspraak gereserveerde en/of ingeroosterde tijd alsnog factureert.
Indien in het kader van (de uitvoering van) een overeenkomst of opdracht tussen Autismepunt en een zakelijke relatie zoals bedoeld in de onderhavige Algemene Zakelijke Voorwaarden, met een cliënt een afspraak is gepland, wordt een ‘no show’ of annulering van de afspraak binnen 24 uren voor het tijdstip van die afspraak alsnog aan de zakelijke relatie gefactureerd.
In geval van een herhaaldelijke annulering of no show van een afspraak door een cliënt die is aangemeld via de zakelijke relatie, zal er tussen partijen overleg plaats vinden met betrekking tot de betreffende cliënt.
2.
Autismepunt is gerechtigd een afspraak of opdracht te annuleren indien:
a) de zakelijke relatie jegens Autismepunt bestaande en/of overeengekomen verplichtingen niet nakomt;
b) de zakelijke relatie in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, onder curatele wordt gesteld, zijn bedrijf opheft of liquideert, zijn vermogen onder bewind wordt gesteld, dan wel beslag onder hem of zijn onderneming wordt gelegd;
c) er sprake is van overmacht als bedoeld in artikel 13 van deze algemene voorwaarden;
3.
Indien Autismepunt zich beroept op enig annuleringsrecht als in lid 2 van dit artikel bedoeld, is zij geen enkele schadevergoeding of schadeloosstelling, hoe ook genaamd, aan de zakelijke relatie verschuldigd.

Artikel 15. Toepasselijk recht en forumkeuze

Op elke overeenkomst en/of opdracht tussen Autismepunt B.V. en een zakelijke relatie in het kader van de onderhavige algemene voorwaarden, is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiende uit een rechtsverhouding waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door de Rechtbank Oost-Brabant.

Versiedatum 14-03-2023