• Home
  • Leveringsvoorwaarden
Autismepunt

Leveringsvoorwaarden

Zakelijke leveringsvoorwaarden Autismepunt B.V.

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen Autismepunt B.V. en een opdrachtgever, waarop Autismepunt B.V. de voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken. Opdrachtgever verklaart zich bij het verlenen van een opdracht akkoord met deze voorwaarden. Algemene voorwaarden van een opdrachtgever zijn slechts van toepassing, indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze, met uitsluiting van de voorwaarden van Autismepunt B.V., op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zijn.

Artikel 2. Tot standkoming van de overeenkomst en opdrachtbevestiging(-en)
Een overeenkomst tussen Autismepunt B.V. en een opdrachtgever komt tot stand als een opdrachtgever de door Autismepunt B.V. verstrekte offerte/overeenkomst of opdrachtbevestiging ondertekend aan Autismepunt B.V. retourneert, dan wel doordat Autismepunt B.V. een door opdrachtgever mondeling verstrekte opdracht schriftelijk bevestigd en opdrachtgever zich hiermee akkoord verklaart door niet binnen 14 dagen na ontvangst van het bericht schriftelijk te reageren.

Producten die afwijken van het standaard productaanbod, dan wel producten binnen het standaard productenpakket waarbij melding gemaakt wordt van “op offertebasis”, worden door Autismepunt B.V. middels een offerte aangeboden. Offertes zijn vrijblijvend en geldig gedurende dertig dagen, tenzij anders aangegeven of tenzij Autismepunt B.V. onverwijld na ontvangst hiervan te kennen geeft, dat er geen overeenkomst tot stand dient te komen, onder de voorwaarden als omschreven in de offerte. De in een offerte/overeenkomst of opdrachtbevestiging vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Als tussen partijen overeenkomst is bereikt over de opdracht op offertebasis, zendt Autismepunt B.V. aan de opdrachtgever een opdrachtbevestiging met daarin onder andere startdatum, duur en prijs van het traject.

Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst en uitvoeringstermijn
Autismepunt B.V. zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Op Autismepunt B.V. zal te alle tijden en onder alle omstandigheden slechts een inspanningsverplichting rusten.

Autismepunt B.V. laat de werkzaamheden (ten dele) door andere derden uitvoeren.
Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens die Autismepunt B.V. redelijkerwijze nodig heeft of waarvan een opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst/opdrachtbevestiging, tijdig aan Autismepunt B.V. worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde, gegevens niet (tijdig) aan Autismepunt zijn verstrekt, heeft Autismepunt B.V. het recht de uitvoering van de opdrachtbevestiging op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende, (extra) kosten aan opdrachtgever in rekening te brengen.

Autismepunt B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Autismepunt B.V. is uitgegaan van, door een opdrachtgever verstrekte gegevens, tenzij deze, onjuistheid en of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.
Indien is overeengekomen, dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Autismepunt B.V. de uitvoering van die onderdelen, die tot een volgende fasen behoren, opschorten totdat een opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

De opdracht wordt uitgevoerd binnen de in overleg met een opdrachtgever in de offerte/opdrachtbevestiging vermelde (geschatte) termijn, tenzij zulks in redelijkheid niet is te realiseren.

Artikel 4. Contractduur
Overeenkomsten/opdrachtbevestigingen worden gesloten voor de in de contracten  overeengekomen periode.
Beide partijen hebben, binnen de kaders van art. 4.3 en 4.4 het recht de overeenkomst, ook tussentijds, te beëindigen. Zulks een beëindiging dient schriftelijk en aangetekend te worden aangezegd, met een opzegtermijn van een maand.

Artikel 5. Wijziging van
Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt, dat het noodzakelijk is om de te verrichte werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen de partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aanpassen en schriftelijk bevestigen.
Indien de partijen besluiten tot wijziging of aanvulling, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering worden beïnvloed. Autismepunt B.V. zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Autismepunt B.V. de opdrachtgever hierover van te voren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen, zal Autismepunt B.V. daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de een overeenkomst een overschrijding betekent. Door Autismepunt B.V. worden geen meerkosten in rekening gebracht indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar (bemiddeling) kunnen worden toegerekend.

Bij het voortijdig afbreken van een traject door de kandidaat worden de kosten van de lopende module in rekening gebracht.

Artikel 6. Geheimhouding
Autismepunt B.V. is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van een overeenkomst heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van informatie, zoals ook vastgelegd in de Wet bescherming Persoonsgegevens.

De verantwoordelijkheden die uit dit artikel voortvloeien, strekken zich eveneens uit tot derden en tot diegene van wier diensten Autismepunt B.V. gebruik maakt bij de uitvoering van de opdracht, tenzij hiertoe in een concreet geval afwijkende afspraken zijn gemaakt en de opdrachtgever daarvan op de hoogte is. Indien de opdrachtgever en de kandidaat verschillende personen zijn, wordt het schriftelijk verslag aan de opdrachtgever toegezonden, tenzij de kandidaat daartegen bezwaar heeft.

Artikel 7. Intellectuele eigendommen
Onverminderd het bepaalde in artikel 6 van deze voorwaarden, behoudt Autismepunt B.V. zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de auteurswet.

Alle, door Autismepunt B.V. verstrekte stukken zoals rapporten, adviezen, ontwerpen e.d. zijn uitsluitend bestemt om te worden gebruikt door een opdrachtgever en mogen niet door hem, zonder voorafgaande toestemming van Autismepunt B.V. worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht. Opdrachtgever vrijwaart Autismepunt B.V. voor de gevolgen welke kunnen ontstaan indien de opdrachtgever de resultaten van Autismepunt B.V. ter beschikking stelt aan derden.

Artikel 8. Ontbinding van de overeenkomst
De vorderingen van Autismepunt B.V. op een opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen;

Indien na het sluiten van de overeenkomst, aan Autismepunt B.V. ter kennis gekomen omstandigheden, Autismepunt B.V. goede grond heeft te vreze, dat een opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.

Indien Autismepunt B.V. aan een opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en zekerheid uitblijft, dan wel onvoldoende is. In de genoemde gevallen is Autismepunt B.V. bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot de ontbinding van de overeenkomst over te gaan. Een en ander laat onverminderd het recht van Autismepunt B.V. om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 9. Gebreken/klachten
Klachten over de door Autismepunt B.V. verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever en/of kandidaat binnen 14 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen een maand na voltooiing van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk te worden aangemeld aan Autismepunt B.V..

Indien een klacht gegrond is, zal Autismepunt de werkzaamheden alsnog (laten) verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor een opdrachtgever/kandidaat zinloos is geworden. Dit laatste dient door een opdrachtgever met opgaaf van redenen kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Autismepunt B.V. slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 12.

Artikel 10. Betaling
Opdrachtgever is verplicht de werkzaamheden en eventueel geleverde zaken te betalen binnen de overeengekomen termijn, doch uiterlijk binnen 14 dagen na verzending van de factuur.

Autismepunt B.V. zal altijd voorafgaand aan het (laten) geven van begeleiding, advies, onderzoek en voorafgaand aan het (laten) verrichten van welke werkzaamheden dan ook, van opdrachtgever geheel of gedeeltelijke betaling van deze werkzaamheden kunnen eisen, daarin begrepen de reis- en verblijfskosten van deelnemers.
De reis- en verblijfskosten van adviseurs en van Autismepunt B.V. ten behoeven van de werkzaamheden in het kader van de opdracht, worden zoveel mogelijk in de offerte van Autismepunt B.V. opgenomen.

De opdrachtgever heeft geen bevoegdheid tot verrekening of opschorting van de betaling.
Na het verstrijken van 14 werkdagen na de factuurdatum, is opdrachtgever in verzuim; opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.

In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van een opdrachtgever zullen de vorderingen van Autismepunt B.V. en de verplichtingen van een opdrachtgever jegens Autismepunt B.V. en/of jegens de adviseur onmiddellijk opeisbaar zijn.
Door een opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde renten en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeld een opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 11. Incassokosten
Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. Deze kosten bedragen minimaal 15% van het te vorderen bedrag.

Indien Autismepunt B.V. aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen deze ook voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 12. Aansprakelijkheid
Autismepunt B.V. aanvaardt voor de uitvoering van het opgedragen werk geen verdere aansprakelijkheid en geen verdere garantie dan voor zover deze schriftelijk uitdrukkelijk aan een opdrachtgever te kennen is gegeven. Mocht op grond van wettelijke bepalingen vastgesteld worden dat Autismepunt B.V. aansprakelijk is, dan zal deze aansprakelijkheid te alle tijden beperkt zijn tot het bedrag zoals genoemd in lid 2, dan wel tot het verzekerde, dan wel in redelijkheid verzekerbare deel. Voor het niet verzekerde dan wel in redelijkheid verzekerbare deel van de schade wordt aansprakelijkheid uitgesloten.

De aansprakelijkheid van Autismepunt B.V. is beperkt tot het overeengekomen honorarium, bij opdrachten met een langere looptijd is de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste drie maanden overeengekomen honorarium gedeelte.
De, in deze voorwaarden opgenomen, beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet, indien de schade is te wijten aan bewezen opzet of grove schuld van Autismepunt B.V. en/of derden, met dien verstande dat Autismepunt B.V. nimmer aansprakelijk kan worden gesteld voor indirecte schade, van welke aard ook en door wie geleden, daaronder ook begrepen bedrijfsschade.
Artikel 13. Overmacht

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Autismepunt B.V. geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Autismepunt B.V. niet in staat is hun verplichtingen na te komen.
Autismepunt B.V. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid, die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Autismepunt B.V. haar verbintenis had moeten nakomen.

Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Autismepunt B.V. opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Autismepunt B.V. of door de adviseurs niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen en de adviseurs bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
Indien Autismepunt B.V. bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, dan is Autismepunt B.V. gerechtigd het reeds uitvoerende c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk de factureren en is een opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reedt uitvoerende c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 14. Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen Autismepunt B.V. en een opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bevoegd. Alle geschillen worden beslecht door de Rechtbank Oost-Brabant.

Versie 20160808_2.0