• Home
 • Over ons
 • RvC
Raad van Commissarissen

Van toegevoegde waarde voor de cliënt met autisme, maar ook voor de medewerker, de directie en samenleving

Toezichtvisie Autismepunt 2021
Vastgesteld: 23.12.2021
Inleiding Autismepunt
De uitgangspunten van Autismepunt zijn:

 • Passie Met enthousiasme, gedrevenheid en vastberadenheid je werk doen.
 • Persoonlijke ontwikkeling Mensen inspireren en laten ontdekken. Werken aan erkenning en
  zelfvertrouwen.
 • Puur Authentiek zijn. Oprecht betrokken. Open en helder communiceren.

De RvC onderschrijft deze uitgangspunten.

Doelstelling Autismepunt
Zorgaanbieder met een persoonlijke aanpak, volledig gespecialiseerd in autisme. Het werkveld is
onderverdeeld in de aandachtsgebieden:
• Begeleiden & Wonen
• Diagnostiek & Behandeling
• Werk & Onderwijs
• Opleiding & Kennis

Toezichtvisie Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen wil van toegevoegde waarde zijn voor de cliënt met autisme, maar ook
voor de medewerker, de directie en samenleving. In de toezichtvisie wordt uiteengezet hoe de RvC
zijn toezicht inricht. De visie op het toezicht is gebaseerd op de Governancecode Zorg & Welzijn
2017
voor goed bestuur en toezicht in Nederland of een daarvoor in de plaats komende regeling.
Onderstaand de visie van de RvC:

 • De kernoriëntatie van het toezicht is gericht op waar de organisatie voor staat en zoals
  beschreven in de missie, visie en doelstelling van de organisatie. Hierbij zijn diverse
  perspectieven van belang, nl. de cliënt met autisme, de medewerker, de directie en de
  samenleving.
 • De wet- en regelgeving, (governance)codes in zorg & welzijn en onze eigen statuten gelden als
  kaders voor de RvC.
 • Centraal staat bij het werk van de RvC ‘de dialoog’, welke op sociocratische wijze wordt
  vormgegeven. Consent regeert de besluitvorming. Dat wil zeggen: Consent als basis voor de
  besluitvorming houdt in dat een besluit genomen is, wanneer geen van de aanwezigen
  beargumenteerd en overwegend bezwaar heeft tegen het nemen van het besluit.
 • De RvC treedt op als sparringpartner voor de directie. Het toezicht is nabij. Er wordt aandachtig
  naar elkaar geluisterd en het meenemen van de uiteenlopende perspectieven staat voorop.
 • De focus van het toezicht is gericht op cliënt, medewerker en samenleving.
 • De vereiste kwaliteit zowel binnen de organisatie als bij aanverwante organisaties vormt hierin
  de basis. De interne en externe oriëntatie van de RvC is gericht op de zelfstandigheid van de professional en cliënt, maar ook op de ketenintegratie. De leiderschapsstijl en het gedrag van de
  directie sluiten aan bij de vereiste professionaliteit, en de RvC ziet actief en aantoonbaar hierop
  toe.
 • Het toezicht is integraal gericht op hard controls (resultaten) én op soft controls (gedrag en
  welbevinden). Er is ruimte voor ‘het gesprek’, nl. ‘pas toe of leg uit’.
 • De RvC beweegt zich vrij binnen de organisatie en ontmoet medewerkers en cliënten (o.a. de
  cliëntenraad, de OR, jaarcongres en/of informele bijeenkomsten met het team).
 • De RvC is te allen tijde goed voorbereid op zijn taak en ontwikkelt zich voortdurend. Jaarlijks
  vindt er een (zelf)evaluatie plaats van de RvC, alsmede een gezamenlijke evaluatie tussen
  directie, eventuele afgevaardigde uit de organisatie en RvC.
 • De RvC werkt transparant. De RvC is open over zijn werkzaamheden, is herkenbaar en
  aanspreekbaar. De RvC vindt maatschappelijke verantwoording nodig en nuttig. De RvC heeft
  hierin een pro-actieve houding, maar zal ook – indien relevant en in nauwe samenspraak met de
  directie – ingaan op uitnodigingen om een actieve bijdrage te leveren aan ontwikkelingen in de
  zorgketen.
 • De RvC is medeverantwoordelijk voor het gevoerde beleid bij calamiteiten en vooral bij het
  voorkomen daarvan.
 • Er wordt van raden van commissarissen in toenemende mate verwacht, dat zij actief de dialoog
  aangaan met belanghouders van de organisatie. De RvC zet zich hier – waar nodig – eveneens
  voor in.
 • De RvC volgt een periodieke scholing, en ziet toe op een adequate ontwikkeling bij de directie en
  het proces van bestuur en toezichthouden. Autismepunt is lid van de NVTZ en de RvC volgt
  ontwikkelingen en trends zoals deze via de NVTZ worden aangegeven.
 • Autismepunt is onderdeel van ZorgCoöperatie Brabant. De RvC van Autismepunt zal in de
  uitvoering van het toezicht – indien gewenst – gesprek voeren over de wijze waarop het
  lidmaatschap van de coöperatie en het coöperatiebestuur nog bijdragen aan de realisatie van de
  doelstellingen van Autismepunt.

In het kader van transparantie wordt de visie op toezichthouden door de RvC van Autismepunt op de
website geplaatst.