• Home
  • Privacyverklaring
Autismepunt

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Autismepunt verwerkt uw persoonsgegevens op een veilige en zorgvuldige manier. We voldoen in de behandeling van uw persoonsgegevens tenminste aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hieronder leest u hoe wij daar concreet invulling aan geven.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Autismepunt verwerkt persoonsgegevens van u en/of uw kind, omdat u en/of uw kind gebruik maakt van onze diensten en/ of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Door gebruik te maken van onze diensten gaat u ermee akkoord dat wij uw persoonsgegevens en/of de persoonsgegevens van uw kind verzamelen en gebruiken in overeenstemming met deze privacyverklaring. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:
–        Voor- en achternaam
–        Geslacht
–        Geboortedatum
–        Geboorteplaats
–        Adresgegevens
–        Telefoonnummer
–        Emailadres

Bijzondere en/ of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Autismepunt verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u en/ of uw kind:

–        Burgerservicenummer
–        Gegevens die betrekking hebben op uw hulpvraag/ de hulpvraag van uw kind, waaronder mogelijk:

  • Gegevens m.b.t. uw gezondheid/ de gezondheid van uw kind;
  • Gegevens over seksueel leven;
  • Gegevens over strafrechtelijk verleden;
  • Gegevens over economische status;
  • Gegevens over familiaire relaties/ gezinssamenstelling;
  •  Gegevens over opleidingen/ scholingen.

Deze gegevens worden alleen verwerkt indien deze van belang zijn in onze dienstverlening aan u/ uw kind en indien u deze gegevens zelf actief aan ons verstrekt.

Waarom we deze gegevens nodig hebben
Autismepunt verwerkt bovenstaande gegevens voor de volgende doelen:
–        Het onderhouden van contact;
–        Het uitvoeren van passende begeleiding.
Autismepunt verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Hoe lang we de gegevens bewaren
Autismepunt zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan volgens de wet die op onze dienstverlening van toepassing is (Jeugdwet, WLZ en/of WMO).

Delen met anderen
Autismepunt deelt uw gegevens alleen met derden wanneer u hier expliciet toestemming voor heeft gegeven of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Al onze medewerkers hebben beroepsgeheim.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar secretariaat@autismepunt.nl. Autismepunt zal zo snel mogelijk, maar binnen 6 weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging
Autismepunt neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt adequate technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming op telefoonnummer 040 – 8795062 of via secretariaat@autismepunt.nl.

Autismepunt werkt met een protocol Datalekken en Beveiliging. Conform het schema van de Autoriteit Persoonsgegevens worden de stappen gevolgd bij een (vermoeden van) beveiligingsincident, beveiligingslek of datalek. Indien het een datalek betreft waarbij sprake is van persoonsgegevens van gevoelige aard, of er om een andere reden sprake is van (een aanzienlijke kans op) ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van de verwerkte persoonsgegevens, wordt altijd een melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bovendien heeft u te allen tijde het recht om een klacht of bezwaar in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV Den Haag.

Wijzigingen
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen wijzigen door de bijgewerkte versie van de privacyverklaring op onze website te plaatsen. Wij raden u aan de verklaring regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van de manier waarop we uw persoonsgegevens gebruiken. De hier getoonde versie is van 21 maart 2022.

Autismepunt heeft ook een privacyreglement. Het privacyreglement en het protocol Datalekken en Beveiliging zijn op te vragen bij secretariaat@autismepunt.nl.