image

Reglementen

Algemene voorwaarden van autismepunt

Artikel 1. Definities
1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.Opdrachtnemer: Autismepunt
Opdrachtgever: De wederpartij van Autismepunt
Overeenkomst: Opdracht tot dienstverlening middels een overeenkomst
Artikel 2. Algemeen
2.1. Deze algemene voorwaarden gelden voor elke overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever waarop opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.2. De dienstverlening van opdrachtnemer bestaat uit thuisbegeleiding, re-integratie en jobcoaching.
Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst
3.1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogens uitvoeren.
3.2. Opdrachtgever zal opdrachtnemer tijdig alle voor een behoorlijke dienstverlening nuttige en noodzakelijke gegevens en informatie verschaffen en daartoe alle medewerking verlenen. De dienstverlening door opdrachtnemer vindt in belangrijke mate plaats op basis van informatie welke opdrachtgever dient te verschaffen.
Artikel 4. Wijziging van de overeenkomst
4.1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
Artikel 5. Tarief
Zie website
Artikel 6. Betaling
6.1. Betaling dient te geschieden, 2 weken na het ontvangen van de factuur, in de valuta waarin is gedeclareerd.
6.2. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de opdrachtgever in principe van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan in principe een rente verschuldigd van 1% per maand. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. Vanuit Autismepunt zal altijd naar een schappelijke oplossing gezocht worden en uiteindelijk alleen werkelijke wanbetaling worden aangeklaagd.
Artikel 7. Opzegging
Zowel de zorgvrager als Autismepunt kunnen de overeenkomst opzeggen. Er geldt in principe een opzegtermijn van een maand, maar in overleg kan de overeenkomst ook zonder opzegtermijn worden beëindigd. Desgewenst wordt de opzegging schriftelijk onderbouwd. De overeenkomst eindigt tevens bij overlijden van de zorgvrager, of wanneer de zorgvrager geen recht meer heeft op een persoonsgebonden budget.
Artikel 8. Opschorten en ontbinding
8.1. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

  • opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
  • na het sluiten van de overeenkomst opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
8.2. Voorts is opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd danwel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
8.3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
Artikel 9. Aansprakelijkheid
9.1. Opdrachtnemer zal de werkzaamheden naar beste vermogen uitvoeren. Er bestaat echter geen enkele garantie op enig resultaat.
9.2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, welke het gevolg is van door of namens opdrachtgever niet juiste of niet volledig verstrekte informatie.
Artikel 10. Geheimhouding
10.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
Artikel 11. Toepasselijk recht
11.1. Op elke overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.