image

Visie Autismepunt

“Aan de mafkezen, de buitenbeentjes, de rebellen, de onruststokers, de ronde pinnetjes in vierkante gaatjes… de figuren die de dingen anders bekijken – die niet zo gek zijn op regels… Jullie kunnen ze citeren, het niet met ze eens zijn, ophemelen of neersabelen, maar het enige wat je niet kunt doen is ze negeren omdat ze zorgen voor verandering… ze stuwen het menselijk ras voorwaarts, en hoewel ze door sommigen voor gek worden versleten, zien wij het genie, omdat diegenen die gek genoeg zijn te denken dat ze de wereld kunnen veranderen ook degenen zijn die het doen.”
Steve Jobs

Doelgroep
Mensen met autisme in de regio Eindhoven van alle leeftijden, met een (rand)normale, of hogere begaafdheid.

Autismepunt is gespecialiseerd in mensen met autisme die gespecialiseerde zorg nodig hebben. Wij zijn ook gespecialiseerd in complexe problematiek, maar autisme dient het hoofdprobleem te zijn.

Door onze visie en manier van werken, zijn wij er niet goed in als persoonlijkheidsproblemen (DSM persoonlijkheidsstoornissen) op de voorgrond staan. Als dit het geval blijkt, zullen wij betreffende cliënt doorverwijzen naar zorgaanbieders die gespecialiseerd zijn in persoonlijkheidsproblematiek.

Doelstelling
Kleinschalige zorg, maar wel het gehele pakket van begeleiding, re-integratie, jobcoaching, begeleid wonen, diagnostiek en behandeling, zodat onze doelgroep voor alle benodigde zorg op één adres terecht kan.

Missie
“Mensen waar het goed mee gaat, hebben de taak om te zorgen voor mensen waar het minder goed mee gaat. Op die manier kunnen we allemaal een bijdrage leveren aan een betere wereld.”

Onze missie gaat terug naar de basis van de hulpverlening, namelijk:
Zorg voor mensen die afhankelijk zijn van zorg. Iedereen is afhankelijk geweest van ‘goede’ zorg, al was het maar als kind. Veel mensen zijn ooit tijdelijk afhankelijk geweest van zorg, bijvoorbeeld toen ze ziek waren.
Elke dag weer proberen het verschil te maken. De wereld weer ietsje beter te maken.

Uit te dragen dat een mooiere wereld een wereld is waarin we zorg hebben voor elkaar, waarin elk mens van even grote waarde is en naar draagkracht en mogelijkheden mee mag/kan doen. Wij willen werkelijk iets bieden, wij willen het verschil maken en er voor zorgen dat de wereld morgen weer ietsje beter is dan vandaag.
Wij bieden ook binnen onze eigen organisatie ruimte aan mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt en/of mensen met een belast verleden.

Visie op autisme
Als iemand zegt: “Je lijkt wel autistisch” dan is dat meestal niet positief bedoeld. Dit is zacht uitgedrukt erg jammer en geeft aan dat er nog veel terrein te winnen is. Elk mens is anders en in een samenleving geeft juist diversiteit een meerwaarde.

Mensen met autisme hebben binnen de samenleving altijd al een voortstuwende rol gehad. Door hun andere manier van informatie verwerken zijn mensen met autisme ‘generaliserend’ bovengemiddeld talentvol binnen alle beroepsgroepen, waaronder wetenschap, kunst, bedrijfsleven, sport de zorg.

Wanneer noem je autisme een handicap?
Mensen die de diagnose autisme krijgen, vormen momenteel 1,15% van de totale bevolking. Volgens mij zijn er veel meer mensen met een autistische informatieverwerking die ‘redelijk’, of zelfs ‘uitstekend’ functioneren. Deze groep herkent weliswaar autistische kenmerken, maar hebben geen of onvoldoende redenen om een diagnostisch traject in te gaan.
De diagnose autisme is gekoppeld aan ernstige belemmeringen met betrekking tot het zelfstandig kunnen functioneren.

Autisme is biologisch bepaald, maar tot op heden biologisch niet aantoonbaar, wat betekent dat men autisme nog steeds vaststelt aan de hand van gedrag. Probleem hierbij is dat autistisch gedrag niet bestaat. De term autisme zegt alleen iets over de manier van informatie verwerken door de hersenen.Mensen met autisme zijn net zo divers als mensen zonder autisme.

Autisme heeft lange tijd gestaan voor een zeer invaliderende handicap, waarbij met name het afgesloten zijn van de buitenwereld, centraal stond. De afgelopen decennia is men steeds meer gaan inzien dat autisme zich niet beperkt tot dit stereotype beeld.

Er zijn mensen met een autistische informatieverwerking die fors gehandicapt zijn, maar er zijn ook mensen met een autistische informatieverwerking, die met of zonder diagnose, op hoog niveau functioneren. Ook de combinatie van fors gehandicapt én hoog functionerend is mogelijk.

Hoe de samenleving omgaat met de diversiteit van mensen, oftewel hoe open-minded de samenleving is, is van doorslaggevend belang voor het functioneren van alle mensen die ‘anders’ zijn. Het is mijn persoonlijke mening dat mensen met autisme al hun uiterste best doen en dat het met name aan de samenleving is om stappen te zetten in de richting van alle mensen die buiten het inperkende kader vallen van wat wij normaal noemen.

In onze samenlevingrichten we ons vooral op de gemiddelde mens, dus op mensen die zich goed kunnen aanpassen en mee kunnen gaan in onze, voortaan vooral materiële waarden en normen. Met andere woorden, middelmatigheid is de norm. Keerzijde hiervan is dat we voortdurend op zoek zijn naar meer van hetzelfde, terwijl in mijn ogen juist het benutten van de diversiteit van mensen, de samenleving, beter, krachtiger en ook leuker maakt.

Sommige mensen met autisme functioneren geheel zelfstandig, of is mantelzorg voldoende. Anderen hebben levenslang intensieve ondersteuning nodig. Weer anderen hebben alleen ‘professionele’ ondersteuning nodig in tijden van verandering.

Ook mensen met autisme willen zo zelfstandig als mogelijk functioneren, wij pleiten voor zo zelfstandig mogelijk, zonder overvraging, verwaarlozing of betutteling. Voor een adequate inschatting hiervan, is autismedeskundigheid nodig.

Mensen met autisme kunnen binnen alle beroepsgroepen werken en hebben bovendien ook altijd al binnen alle beroepsgroepen gewerkt.
Er is geen verschil in hun behoefte aan contact, deze verschilt net als bij mensen zonder autisme, van persoon tot persoon. Dat mensen met autisme soms minder het contact met anderen zoeken, en/of drukke plaatsen vermijden, heeft te maken met hun andere manier van informatie verwerken.
We moeten er een keer mee ophouden te proberen mensen met autisme in een hokje te stoppen, want er is geen hok. Als mensen met autisme al tot een specifieke groep behoren, dan is het een bovengemiddeld talentvolle groep.

Door de andere manier van informatie verwerken hebben mensen met autisme zowel specifieke talenten als probleemgebieden. Hun talenten komen het meest tot hun recht binnen afgebakende gebieden zoals hobby’s en werk. Mensen met autisme scoren bovengemiddeld op gebieden als detailwaarneming, feiten, logisch denken en geheugen. De probleemgebieden liggen met name in het dagelijks leven en doen zich vooral voor in de omgang met anderen, planning en prikkelverwerking.

In zijn algemeenheid kun je zeggen dat bij mensen met autisme alles extra nauw komt.
Mensen met autisme zijn scherpe waarnemers wat een talent is, maar hierdoor raken ze ook eerder overbelast.
Voor mensen met autisme is het extra van belang om inzicht te krijgen in wie ze zijn en wat hun sterke en minder sterke kanten zijn.

Door de complexiteit en onzichtbaarheid van autisme, vinden wij dat mensen met autisme, in professionele zin, alleen goed kunnen worden ondersteund door hulpverleners die gedegen kennis van autisme hebben. Vervolgens dient deze kennis ergens in het achterhoofd te worden opgeslagen. Want mensen met autisme zijn natuurlijk vooral gewoon mensen.

Visie op mens en samenleving
We zijn met zijn allen gelukkiger dan ooit, onze samenleving is het niveau van overleven al lange tijd ontstegen en volgens de piramide van Maslov bevinden we ons op het niveau van zelfontplooiing en zelfverwerkelijking. Toch is het niet allemaal positief, want we zijn met zijn allen ook erg gestrest. De werkdruk neemt alleen maar toe en als je aan mensen vraagt hoe het met ze gaat, zeggen ze voortaanvaak ‘druk’ i.p.v. ‘goed’.
We leven in een steeds complexere, razendsnel veranderende samenleving, waarin steeds meer mensen het niet meer bij kunnen benen en in de problemen komen.

“Hoe hoger je de lat legt, hoe minder mensen er nog overheen kunnen.”

In een aantal decennia is het aantal prikkels dat we dagelijks te verwerken krijgen, minimaal vertienvoudigd. Het is niet vreemd dat mensen met autisme hier moeite mee hebben. Van de andere kant heeft de huidige samenleving mogelijkheden gebracht, die goed bij mensen met autisme passen zoals de computer en sociale media.

Een mens kan niet meer doen dan zijn best en je best doen is dan ook genoeg. Je gewone best is voldoende, want voortdurend op je tenen lopen, houdt geen mens vol. Elk mens heeft goede en slechte kanten, wat naar voren komt is meer situatie- dan persoonsgebonden. Als het goed gaat met mensen hebben ze ruimte voor anderen, als het slecht gaat zijn ze vooral op zichzelf gericht.

Wij geloven in de inclusieve samenleving, dat we het met elkaar moeten doen, dat iedereen mag en kan meedoen en dat dit de samenleving zowel sterker als prettiger maakt.

Visie op een bedrijf
Op macroniveau gelden dezelfde principes als op microniveau. De meest stabiele en prettige samenleving is een sociale samenleving waarin niemand wordt buitengesloten, mensen worden gewaardeerd om wie ze zijn en wat ze doen, waarin we beseffen dat we elkaar nodig hebben, waarin mensen gelijkwaardig zijn en elk mens zijn bijdrage van even grote waarde is.

Wij geloven in een bedrijf waarin medewerkers zoveel mogelijk worden ingezet op hetgeen waar ze goed in zijn.
Waar de zorg voor medewerkers hetzelfde is als de zorg voor cliënten/klanten.
Waar adviezen voor cliënten ook gelden voor werknemers. Werknemers geven bijvoorbeeld zelf aan of ze ruimte hebben voor een nieuwe cliënt.
Werknemers zorgen goed voor zichzelf, want als het goed met je gaat, functioneer je het beste.
Werknemers vormen het kapitaal van een bedrijf.

Autismepunt
Bij Autismepunt werken ook mensen, die daarvoor op meerdere werkplekken zijn vastgelopen. Meest voortkomende reden is dat er onvoldoende rekening werd gehouden met hun specifieke gebruiksaanwijzing. Dat medewerkersdingen moesten doen waar zie niet goed in waren, of die ze niet konden. Jammer want medewerkers kunnen natuurlijk het best worden ingezet, in waar ze goed in zijn. Doordat Autismepunt rekening houdt met de gebruiksaanwijzing van de individuele medewerker,functioneren ook zij prima. Dit is een kwestie van een open mind, maar ook van zakelijk inzicht, want als je goed voor medewerkers zorgt, zorgen zij ook goed voor het bedrijf.
Wij geloven in de kracht van sociaal ondernemen en geloven dat een sociaal bedrijf een stabiel en sterk bedrijf oplevert.Als medewerkers zich zowel veilig als gewaardeerd voelen, zullen ze zich optimaal inzetten en het beste presteren. Onze valkuil is dat medewerkers zich zo betrokken voelen dat ze zich over de kop werken.

Ga met anderen om, zoals jij wilt dat er met jou wordt omgegaan.

Er werken bij Autismepunt momenteel 10 mensen met de diagnose autisme, daarnaast hebben we ook medewerkers met andere psychiatrische diagnoses.
Deze poging mensen in groepen in te delen, doet geen recht aan ieders individuele mogelijkheden en talenten? Bovendien hebben ook medewerkers zonder psychiatrische diagnose vaker dan eens, een specifieke gebruiksaanwijzing. Met iedereen is wel iets, maar niet iedereen heeft een handicap.

Op zich hebben arbeid en handicap weinig met elkaar te maken, mensen met een handicap kunnen beter, slechter, of net zo goed functioneren als mensen zonder handicap. Of mensen met een handicap binnen een bedrijf kunnen functioneren ligt vooral aan de bereidheid van een bedrijf om aanpassingen te doen, oftewel rekening te houden met diversiteit.

© Alex Henkelman